Niemcy – niezawodny partner

Niemcy wspierają Ukrainę poprzez szereg działań rządowych i pozarządowych. Tutaj dowiesz się, jak wszechstronna jest ta współpraca.

Frank-Walter Steinmeier i Wolodymyr Selenskyj w Kijowie
Frank-Walter Steinmeier i Wolodymyr Selenskyj w Kijowie dpa

Od czasu Rewolucji Godności w 2014 roku Ukraina rozpoczęła bezprecedensowy kurs reform z myślą o Europie. Niemiecko-ukraińska współpraca koncentruje się na dobrym rządzeniu (demokracja, społeczeństwo obywatelskie, administracja publiczna, decentralizacja), jak również na efektywności energetycznej i zrównoważonym rozwoju gospodarczym. Zaowocowało to intensywnością współpracy, jaką Niemcy utrzymują tylko z kilkoma krajami i która jest stale poszerzana poprzez bezpośrednie kanały dialogu i ożywioną działalność wizytacyjną na wszystkich szczeblach.

Minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock uczciła pamięć poległych w Rewolucji Godności na Majdanie.
Minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock uczciła pamięć poległych w Rewolucji Godności na Majdanie.
dpa

W sumie od 2014 roku Niemcy wsparły Ukrainę kwotą ponad 1,8 mld euro. W ramach projektu „Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim w krajach Partnerstwa Wschodniego i Rosji“ Ukraina zajmuje centralne miejsce. 27 mln euro zainwestowano w projekty bilateralne, a 14 mln euro w projekty regionalne. Jako projekty pionierskie wymienia się utworzenie niezależnej publicznej stacji nadawczej oraz niemiecko-ukraińską wymianę młodzieży.

Niemcy i Ukrainę łączy bliska przyjaźń.

Anka Feldhusen, ambasadorka Niemiec na Ukrainie

W ramach dwustronnej współpracy rozwojowej od 2014 roku na projekty na Ukrainie przeznaczono około 757,5 mln euro. Za projekty te odpowiedzialne są głównie Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ), Federalny Urząd Fizyczno-Techniczny (PTB) oraz Bank Odbudowy (KfW). Sam GIZ zatrudnia w swoich projektach 376 ukraińskich pracownic i pracowników.

Prezydent Ukrainy Wołodymir Selenskyj wita minister spraw zagranicznych Annalenę Baerbock.
Prezydent Ukrainy Wołodymir Selenskyj wita minister spraw zagranicznych Annalenę Baerbock.
dpa

Niemieckie wsparcie trafia także bezpośrednio do wielu ukraińskich gmin, które przyjęły wewnętrznych wysiedleńców. Przede wszystkim powstają mieszkania, rozbudowywana jest infrastruktura społeczna, zabezpieczane i ulepszane są dostawy wody oraz wzmacniana jest ochrona przed katastrofami.

Niemcy są jednym z największych bilateralnych dawców pomocy humanitarnej (ok. 150 mln euro od 2014 roku) dla Ukrainy z przeznaczeniem m.in. na rozminowywanie i usuwanie wybuchowych pozostałości wojennych.

Minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock i ambasadorka Anka Feldhusen pod pomnikiem Bohaterów Niebiańskiej Setki
Minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock i ambasadorka Anka Feldhusen pod pomnikiem Bohaterów Niebiańskiej Setki
dpa

 

Od 2014 roku rząd niemiecki udostępnił instrument gwarancji kredytowych w wysokości 500 mln euro, który jest wykorzystywany m.in. na potrzeby ukraińskiego funduszu gwarantowania depozytów i modernizację zaopatrzenia w energię.

W imieniu Federalnego Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ) jednostka usługowa „Gminy w jednym świecie” (SKEW) wspiera niemiecko-ukraińskie stosunki międzygminne, które przyczyniają się do wzmocnienia instytucji na szczeblu gminnym.

Inicjatywy te są zebrane w „Planie działania na rzecz Ukrainy” koordynowanym przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Berlinie. Plan działania obejmuje zarówno środki krótkoterminowe mające na celu szybkie złagodzenie sytuacji kryzysowych, jak i średnio- i długoterminowe projekty i programy, które dotyczą problemów strukturalnych.

Wymiana i spotkania

Wiele projektów fundacji politycznych, związków i organizacji pozarządowych uzupełnia działania państwa, często przy wsparciu finansowym rządu niemieckiego.

 

Steinmeier odwiedza w 2018 roku szkołę nr 239 w Kijowie.
Steinmeier odwiedza w 2018 roku szkołę nr 239 w Kijowie.
dpa

Szczególnym sukcesem okazał się MEET UP!, Niemiecko-Ukraińskie Spotkania Młodzieży – program wsparcia Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość“, realizowany we współpracy z Federalnym Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Fundacją Roberta Boscha.

Umożliwianie kształcenia akademickiego oraz wymiany studentów i naukowców jest zadaniem Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD), która prowadzi centrum informacyjne w Kijowie. Mimo znacznych ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa ponad 100 Niemców studiuje na Ukrainie, a prawie tysiąc studentów z Ukrainy studiuje na niemieckich uczelniach.

Instytut Goethego na Ukrainie w Kijowie udziela wsparcia 17 szkołom na Ukrainie w ramach programu PASCH Ukraina . PASCH to skrót od inicjatywy „Szkoły: Partnerzy dla przyszłości”. Zrzesza ona ponad 2000 szkół na całym świecie, w których język niemiecki jest szczególnie ważnym przedmiotem. Do tych działań należą wizyty i programy wymiany z niemieckimi szkołami partnerskimi.

Bezpośrednie wsparcie ze strony ambasady Niemiec

Co roku ambasada Niemiec w Kijowie wspiera szereg mniejszych projektów, które służą poprawie warunków życia pokrzywdzonych grup społecznych. To inicjatywy, które są realizowane w stosunkowo krótkim czasie, zazwyczaj w okresie do trzech miesięcy. Niezbędne dobra materialne są zamawiane na Ukrainie.

Wniosek i plan finansowy w języku ukraińskim / Формуляр заяви (українською)

Jak kształtują się stosunki gospodarcze?

Niemcy są jednym z najważniejszych partnerów handlowych i inwestycyjnych Ukrainy. Jest to drugi najważniejszy kraj pochodzenia ukraińskiego importu i główny rynek zbytu dla ukraińskiego eksportu. Kontakty te są promowane przez AHK Ukraina, Niemiecko-Ukraińską Izbę Przemysłowo-Handlową.

© www.deutschland.de