Przejdź do głównej zawartości

ONZ w Niemczech

35 agencji ONZ ma swoje siedziby w Niemczech, z czego 24 w samym mieście ONZ – Bonn. Tutaj dowiesz się, o których z nich mowa.

21.06.2021
Kampus ONZ lśni w barwach Organizacji Narodów Zjednoczonych
Kampus ONZ lśni w barwach Organizacji Narodów Zjednoczonych © shamm - stock.adobe.com

Oprócz siedziby w Bonn Organizacja Narodów Zjednoczonych w Niemczech jest reprezentowana przez 11 instytucji i biur w Berlinie, Dreźnie, Frankfurcie nad Menem, Hamburgu, Monachium i Norymberdze. Szczególne znaczenie ma Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza (MTS) w Hamburgu. Jest to sąd międzynarodowy, który na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS) z dnia 10 grudnia 1982 roku działa jako niezależna organizacja w ramach systemu ONZ i rozstrzyga spory.

W Bonn mają swoją siedzibę 24 instytucje:

1 UNEP/AEWA

Sekretariat Porozumienia w sprawie ochrony afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków
www.unep-aewa.org

2 UNEP/ASCOBANS

Sekretariat Porozumienia w sprawie ochrony małych waleni Morza Płn., Morza Bałtyckiego, północnego Atlantyku i Morza Irlandzkiego
www.ascobans.org

3 UNEP/CMS

Sekretariat Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt
www.cms.int

4 UNEP/EUROBATS

Sekretariat Porozumienia o ochronie europejskich populacji nietoperzy
www.eurobats.org

5 IPBES

Międzyrządowa Platforma ds. Różnorodności Biologicznej i usług ekosystemowych (Światowa Rada Różnorodności Biologicznej)
www.ipbes.net

6 UNCCD

Sekretariat Konwencji ONZ w sprawie zwalczania Pustynnienia (UNCCD)
www.unccd.int

7 UNESCO-UNEVOC

Międzynarodowe Centrum Edukacji Zawodowej
www.unevoc.unesco.org

8 UNFCCC

Sekretariat Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu
www.unfccc.int

9 UNIDO-ITPO

Organizacja ONZ na rzecz rozwoju przemysłu – Biuro Promocji Inwestycji i Technologii
www.unido.org

10 UNDRR

Międzynarodowa Strategia Narodów Zjednoczonych na rzecz ograniczania skutków katastrof – Biuro Bonn –  
www.unisdr.org

11 UN-SPIDER

Platforma Narodów Zjednoczonych ds. wykorzystania informacji pochodzących z przestrzeni kosmicznej do celów zarządzania w przypadku katastrof i reagowania kryzysowego
www.un-spider.org

12 SDG Action Campaign

Kampania na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych
www.sdgactioncampaign.org

13 UNRIC

Regionalne Centrum Informacyjne ONZ dla Europy Zachodniej / Biuro łącznikowe w Niemczech
www.unric.org

14 UNSSC Knowledge Centre for Sustainable Development

Centrum Wiedzy o zrównoważonym rozwoju przy Akademii Doskonalenia Zawodowego dla personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych
www.unssc.org

15 UNU-EHS

Uniwersytet ONZ, Instytut środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ludności
www.ehs.unu.edu

16 UNU-ViE

Zastępca Rektora Uniwersytetu ONZ w Europie
www.ehs.unu.edu/vice-rectorate

17 UNU-ViE SCYCLE

Uniwersytet ONZ - Zastępca Rektora w Europie, Program na rzecz zrównoważonych cykli koniunkturalnych
www.ehs.unu.edu

18 UNV

Program Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych
www.unv.org

19 WHO-ECEH

Światowa Organizacja Zdrowia, Europejskie Biuro Regionalne – Europejskie Centrum Środowiska i Zdrowia
https://www.euro.who.int/en

20 OneHR

UN Global Center for Human Resources Services

Globalne Centrum Obsługi Kadr ONZ
http://onehr.webflow.io/ 

21 UNRISD United Nations Research Institute for Social Development

Instytut Badawczy Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Społecznego (UNRISD)
https://www.unrisd.org/

22 UN-Habitat / GWOPA United Nations Human Settlement Programme / Global Water Operators Partnership Alliance

Program Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat) / Globalne Partnerstwo Operatorów Wodnych (GWOPA)
https://unhabitat.org/ / https://gwopa.org/

23 UNITAR United Nations Institute for Training an Research

Instytut Narodów Zjednoczonych ds. Szkoleń i Badań (UNITAR)
https://unitar.org/

24 UNOPS/ICAT United Nations Office for Project Services/Initiative for Climate Action

Biuro ONZ ds. Obsługi Projektów (UNOPS)/ Inicjatywa na rzecz działań w dziedzinie klimatu (ICAT)
www.climateactiontransparency.org

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: