Przejdź do głównej zawartości

W Akcji Na Rzecz Pokoju

Zapewnienie pokoju jest głównym zadaniem ONZ. Niemcy są uczestnikami wielu misji użyczając na ten cel personelu wojskowego, policyjnego i służb cywilnych.

 

02.05.2019
Misje pokojowe ONZ: Błękitne hełmy z Niemiec
© Kay Nietfeld/dpa

Organizacja Narodów Zjednoczonych jest największym na świecie dostawcą usług na rzecz zapewnienia pokoju. Misje pokojowe są znakiem rozpoznawczym ONZ. Zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych na Radzie Bezpieczeństwa ciąży główna odpowiedzialność za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. W celu jej urzeczywistnienia może ona udzielić upoważnienia do przeprowadzenia operacji pokojowych. W następnej kolejności państwa członkowskie są wzywane do wzięcia udziału w ich realizacji, co odbywa się na przykład poprzez oddelegowanie w miejsca konfliktu ich oddziałów wojskowych. Na wielu obszarach dotkniętych konfliktem operacje te są jedynym międzynarodowym narzędziem, które umożliwia ochronę ludności i podjęcie pierwszych kroków w celu wsparcia procesu stabilizacji.
 
W tak zwanych misjach utrzymania pokoju (peacekeeping missions) uczestniczy zarówno personel mundurowy jak i cywilny. Największymi kontrybutorami personelu mundurowego są Afryka i Azja. Obecnie w 14 misjach pokojowych na całym świecie uczestniczy ponad 100 000 żołnierzy sił pokojowych ze 123 krajów. Za ich realizacją kryje się przekonanie, że bezstronna, posiadająca mandat ONZ i finansowana z wielu źródeł obecność jednostek ONZ w konflikcie przyczynia się do ogólnego zmniejszenia napięcia, ochrony ludności cywilnej, poszanowania praw człowieka, zapewnienia pomocy humanitarnej i utrzymania pokoju. Za podstawę utrzymania pokoju uważa się takie zasady jak neutralność, brak użycia siły, z wyjątkiem obrony własnej, wykonywanie otrzymanego zadania i zgodę państwa przyjmującego.

Zatwierdzone przez Radę Bezpieczeństwa operacje pokojowe mają – w zależności od mandatu – coraz bardziej wielopłaszczyznowy charakter. Oznacza to, że aktualnie misje te nie są nastawione tylko na klasyczne działania pokojowe, takich jak wojskowa obserwacja zawieszenia broni lub granicy, lecz pełnią również funkcje policyjne i podejmują działania cywilne w celu propagowania bezpieczeństwa i pokoju. W czasie kryzysów misje ONZ współpracują ściśle z misjami Unii Europejskiej (UE) lub Unii Afrykańskiej (UA).

Oprócz misji pokojowych istnieją również tak zwane „specjalne misje polityczne”. Podejmowane w ich ramach działania na rzecz rozwiązywania konfliktów mają wyłącznie charakter cywilny, uwzględniają specyfikę poszczególnych krajów lub obejmują pracę biur regionalnych. Ich celem jest na przykład wdrażanie lub negocjowanie porozumień pokojowych,. Służą one zarówno umacnianiu pokoju jak i zapobieganiu konfliktom oraz wspieraniu złożonych przemian politycznych.  
Zaangażowanie Niemiec w misje pokojowe ONZ jest ważnym elementem niemieckiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Niemcy są obecnie kontrybutorem personelu do siedmiu misji pokojowych i dwoch specjalnych misji politycznych. Niemcy są również czwartym co do wielkości płatnikiem do budżetu misji pokojowych ONZ i jednym z największych dobrowolnych darczyńców funduszy na rzecz zapobiegania kryzysom i wspierania procesu stabilizacji. Również Centrum Szkoleniowe ONZ Bundeswehry w Hammelburgu i Centrum Międzynarodowych Operacji Pokojowych (ZIF) w Berlinie, które rekrutuje, szkoli i wspomaga ekspertów cywilnych, są przykładem zaangażowania Niemiec na rzecz pokoju na świecie w ramach ONZ.
 

Wiosną 2019 roku Niemcy wezmą udział w następujących misjach pokojowych ONZ:
 

Mali / MINUSMA Największą misją zagraniczną Bundeswehry w ramach misji ONZ jest Wielowymiarowa Zintegrowana Misja Stabilizacyjna ONZ w
Mali (MINUSMA), w której bierze udział do 1100 żołnierzy. Po pierwszych wolnych wyborach w 1992 roku Mali uważano przez długi czas za państwo w Afryce Zachodniej, w którym panuje przykładna demokracja. Jednak po wojskowym zamachu stanu, zbrojnych rozruchach i napływie bojowników islamskich z północy, kraj pogrążył się w chaosie. W połowie 2015 roku strony konfliktu podpisały porozumienie pokojowe w Algierze. Misja pokojowa ONZ ma pomagać w realizacji rozejmu zawartego między rządem Mali a rebeliantami. Szczególny nacisk kładzie się na wzmocnienie struktur państwowych na północy kraju, ochronę ludności cywilnej i pomoc w  osiągnięciu stabilizacji na obszarach dotkniętych konfliktem.

W ramach tej misji Bundeswehra wnosi istotny wkład w przywrócenie ładu państwowego w północnym Mali, a tym samym w przywrócenie pokoju i stabilności w kraju. Należy przy tym podkreślić jej bezpośredni pozytywny wpływ na stabilność całego regionu Sahelu. Sukcesy są zauważalne: udało się w dużej mierze utrzymać zawieszenie broni między stronami konfliktu, polepszono dostęp do północnego Mali, a wybory prezydenckie w 2018 r. przebiegły na ogół pokojowo. Koncepcja zaangażowania Niemiec w Mali bazuje również na połączeniu udziału wojska w międzynarodowych misjach ONZ i UE, projektów stabilizacyjnych o charakterze cywilnym, współpracy rozwojowej i niesieniu pomocy humanitarnej.

W misji stabilizacyjnej w Mali uczestniczy około 13 000 żołnierzy błękitnych hełmów z ponad 50 państw, 1500 osób wchodzących w skład personelu policyjnego i cywilnego. Większość wysłanego z Niemiec kontyngentu stacjonuje w Gao (Camp Castor) w północnym Mali. Niemcy zapewniają również personel dla kwatery głównej w Bamako i obsługują bazę transportu lotniczego w Niamey - stolicy sąsiadującego z Mali kraju Nigru. Ponadto Niemcy w Mali mają swój udział w misji cywilnej Unii Europejskiej EUCAP Sahel Mali oraz misji szkoleniowo-doradczej UE EUTM Mali.

Liban / UNIFIL Tymczasowa misja obserwacyjna ONZ w Libanie (UNIFIL) w Libanie pracuje na rzecz pokoju między Libanem a Izraelem już od 1978 roku. Jest to jedna z najstarszych aktywnych misji obserwacyjnych ONZ, która ma na celu przywrócenie stabilizacji w regionie. Jej mandat został przedłużony w 2006 roku, a do misji dodano jednostkę morską, która nadal stanowi jedyny komponent morski w misjach ONZ. Na początku misji morskiej nacisk położono wyłącznie na patrolowanie przestrzeni morskiej. Oprócz tego obecnie libańska marynarka wojenna wspierana jest w tym aby móc kiedyś samodzielnie zabezpieczać granice morske swojego kraju. Wielu żołnierzy libańskich wzięło udział w modułach szkoleniowych dla niemieckich żołnierzy marynarki wojennej. Żołnierze z Niemiec są również członkami załogi jednej z korwet floty marynarki wojennej, stacjonują też na terenie kwatery głównej UNIFIL w Naqurze oraz w Grupie Wsparcia na Cyprze. Od początku operacji Bundeswehra dostarcza okrętów i personelu. W marcu 2019 roku stacjonowało tam 125 żołnierzy z Niemiec, przy czym limit mandatu obejmuje 300 osób.

Sahara Zachodnia / MINURSO Misja Narodów Zjednoczonych na rzecz Referendum w Saharze Zachodniej (MINURSO) monitoruje zawieszenie broni między Marokiem a ruchem niepodległościowym „Frente Polisario”. Decyzją rządu federalnego z dnia 16 października 2013 r., w ramach misji MINURSO Niemcy mają zapewnić na czas nieokreślony do końca ważności mandatu ONZ do czterech obserwatorów wojskowych. Obecnie w regionie przebywają dwie osoby. Były prezydent Niemiec Horst Köhler, jako osobisty wysłannik sekretarza generalnego ONZ ds. Sahary Zachodniej, również czyni starania, aby znaleźć polityczne rozwiązanie konfliktu.

Sudan Południowy / UNMISS Utworzona w 2011 roku Republika Południowego Sudanu jest naj­młodszym państwem świata. Celem misji ONZ w Republice Sudanu Południowego (UNMISS) jest ochrona ludności cywilnej, nadzorowanie przestrzegania praw człowieka i zapewnienie dostępu do pomocy humanitarnej. Mandat przewiduje do 50 żołnierzy niemieckich.

Sudan / UNAMID Hybrydowa Operacja Unii Afrykańskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych w Darfurze (UNAMID) została powołana wspólnie przez Radę Bezpieczeństwa i Unię Afrykańską w 2007 roku. Do jej głównych zadań należą ochrona ludności cywilnej, umożliwianie płynnych dostaw pomocy humanitarnej, mediacje między rządem Sudanu a ugrupowaniami zbrojnymi oraz wspieranie wysiłków mediacyjnych w lokalnych konfliktach, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na bezpieczeństwo w kraju. We współpracy z rządem Sudanu, zespołem przedstawicieli ONZ w kraju i społeczeństwem opracowuje się też narzędzia służące usunięciu pierwotnych przyczyn tych konfliktów. Od 2012 roku mandat Niemiec przewiduje obecność do 50 żołnierzy i do 15 funkcjonariuszy policji.

Libia / UNSMIL Misja Wsparcia ONZ w Libii (UNSMIL) istnieje od 2011 roku jako zintegrowana misja polityczna. Mandat Rady Bezpieczeństwa ONZ obejmuje wspomaganie Libii w drodze mediacji w ramach libijskiego porozumienia politycznego.

Somalia / UNSOM W ramach Misji Wsparcia Organizacji Narodów Zjednoczonych w Somalii (UNSOM) niemieccy funkcjonariusze policji wspierają budowanie pokoju i tworzenie państwa w Somalii, zapewniają doradztwo w zakresie polityki strategicznej i angażują się w szkolenie somalijskiej policji. Decyzja rządu federalnego z 2015 roku przewiduje obecność pięciu funkcjonariuszy policji, z których obecnie trzech jest na miejscu. Od początku lutego 2019 r. oddział służby policyjnej UNSOM ponownie znajduje się pod niemieckim kierownictwem.

Haiti / MINUJUSTH Po pokojowym finale wyborów w lutym 2017 roku i utworzeniu rządu Haiti uzyskało pewną stabilność polityczną. W związku z tym zdecydowano się na zakończenie udziału wojska we wcześniej istniejącej misji ONZ (MINUSTAH), a w październiku 2017 r. utworzono Misję Wspierania Wymiaru Sprawiedliwości Organizacji Narodów Zjednoczonych (MINUJUSTH). Jej celem jest wsparcie rządu Haiti we wzmacnianiu instytucji praworządności, wspieranie haitańskiej policji narodowej, nadzorowanie przestrzegania praw człowieka oraz pomoc dla Haiti w tworzeniu zasad państwa prawa. Zgodnie z decyzją rządu federalnego w programie ma brać udział najwyżej 20 funkcjonariuszy policji.

Kosowo / UNMIK Niemieccy funkcjonariusze po­licji uczestniczą w Misji Tymczasowej Administracji Narodów Zjednoczonych w Kosowie (UNMIK). Powołano ją do życia w 1999 roku jako misję o charakterze cywilnym. Jej zadaniem jest zapewnienie warunków do pokojowego współżycia wszystkich mieszkańców Kosowa a tym samym osiągnięcie większej stabilizacji w regionie Bałkanów Zachodnich.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany?
Subscribe here: