Dobrze zrośnięte?

28 lat po zjednoczeniu warunki życia na Wschodzie i Zachodzie prawie się wyrównały. Jednak niektóre różnice pozostały.

Dzień Jedności Niemiec 2018: przygotowania przed Bramą Brandenburską.
Dzień Jedności Niemiec 2018: przygotowania przed Bramą Brandenburską. dpa

Przez 28 lat mur dzielił Niemcy na Wschód i Zachód – i dokładnie od takiego czasu jest już historią. Bilans Jedności Niemiec od chwili zjednoczenia w dniu 3. października 1990 jest w znacznym stopniu pozytywny. Oto krótki zarys najważniejszych faktów.

Gdzie widać pozytywny rozwój po zjednoczeniu?

W zakresie wyrównania warunków życia widoczny jest wyraźny postęp, stwierdza roczny raport rządu federalnego w sprawie Jedności Niemiec 2018. Korzystne efekty dotyczą przede wszystkim infrastruktury, jakości środowiska, wyglądu miast i wsi, warunków mieszkaniowych i opieki zdrowotnej.  

Rynek pracy w Niemczech Wschodnich rozwinął się pozytywnie. Podczas gdy wskaźnik bezrobocia wynosił tam w 2005 jeszcze 18,7 procent, to w 2017 roku wynosił już tylko 7,6 procent – w porównaniu do 5,3 procent w landach zachodnich.

Pod względem siły gospodarczej zdominowany przez drobne i średnie przedsiębiorstwa Wschód osiągnął już prawie średnią dla Unii Europejskiej. Udział przemysłu w tworzeniu wartości dodanej brutto jest dzisiaj we wschodnich Niemczech wyższy niż przeciętna dla krajów Unii Europejskiej.

W rywalizacji o lokalizację produkcji Wschód ma przewagę dzięki często niższym czynszom, atrakcyjnym miastom i krajobrazom, dobrze rozbudowanej opieki nad dziećmi i atrakcyjnej oferty kształcenia.

Jakie różnice między Wschodem a Zachodem pozostały?

W zakresie poziomu płac, siły gospodarczej, badań i innowacji wschód Niemiec również 28 lat po zjednoczeniu pozostaje w tyle za Zachodem. Przyczyną tego jest rozdrobnienie gospodarki na Wschodzie. Większość dużych niemieckich przedsiębiorstw ma swoje siedziby na Zachodzie. Poza tym wiele przedsiębiorstw na Wschodzie należy zachodnioniemieckich lub zagranicznych koncernów.

I co dalej?

Pakiet solidarnościowy na rzecz wschodnich Niemiec – finansowe wsparcie ze strony władz federalnych i zachodnich landów na program Odbudowy Wschodu - wygasa w 2019 roku i zostanie zastąpiony ogólnoniemieckim wsparciem na rzecz regionów. Jednak ze względu na istniejące jeszcze różnice większość środków nadal będzie płynęła do regionów wschodnioniemieckich.

Problem: w związku z opuszczeniem przez Wielką Brytanię struktur UE spadnie produkt krajowy brutto na głowę mieszkańca UE. Wskutek tego UE stanie się czysto statystycznie biedniejsza, a Niemcy czysto statystycznie zamożniejsze. Dlatego w przyszłości niemieckie regiony będą być może otrzymywać mniej środków z europejskich funduszy strukturalnych.

© www.deutschland.de