Przejdź do głównej zawartości

Ukierunkowana na przyszłość pomoc partnerska

Coraz więcej ludzi na całym świecie jest zdanych na pomoc humanitarną. Jak Niemcy pomagają i reagują na nowe wyzwania.

24.06.2019
Niemcy zapewniają pomoc humanitarną na całym świecie
Niemcy zapewniają pomoc humanitarną na całym świecie © Aktion Deutschland Hilft/Jakob Studnar

Bärbel Kofler jest Komisarzem Rządu Federalnego ds. Praw Człowieka i Pomocy Humanitarnej od 2016 roku. Opowiedziała nam, w jaki sposób Niemcy reagują na zmieniające się wyzwania związane z pomocą humanitarną.

Bärbel Kofler, Komisarz Rządu Federalnego ds. Pomocy Humanitarnej.
Bärbel Kofler, Komisarz Rządu Federalnego ds. Pomocy Humanitarnej. © Susie Knoll

Pomoc humanitarna jest od ponad 50 lat głównym elementem niemieckiej polityki zagranicznej. W kwietniu 2019 roku Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych przedstawiło nową strategię. Co się według Pani zmieniło?
Pierwsza strategia w zakresie pomocy humanitarnej za granicą, stworzona przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych, została opublikowana w 2012 roku. Od tego czasu w międzynarodowym systemie humanitarnym nastąpiły liczne zmiany i wydarzenia. Światowy Szczyt Pomocy Humanitarnej w 2016 roku oraz „grand bargain”, czyli „wielka okazja”, która miała tam miejsce, nadały kierunek nowym inicjatywom w ramach międzynarodowego systemu pomocy humanitarnej. Ważnym punktem odniesienia są szeroko zakrojone zobowiązania podjęte tam przez   Niemcy w celu zwiększenia skuteczności i wydajności pomocy humanitarnej.

Liczba, czas trwania i złożoność kryzysów humanitarnych w ostatnich latach stale wzrastała. Dodatkowo coraz więcej kryzysów popada w zapomnienie. Konflikty, klęski żywiołowe i epidemie doprowadziły do wzrostu potrzeb humanitarnych i wymagają nowego podejścia.

Rola Niemiec jako podmiotu niosącego pomoc humanitarną również uległa dalszemu rozwojowi. Niemcy są obecnie drugim pod względem wielkości dwustronnym darczyńcą pomocy humanitarnej.  Przyjmujemy tę odpowiedzialność i nadal będziemy pomagać w kształtowaniu międzynarodowego systemu humanitarnego w przyszłości. Pomoc humanitarna jest integralną częścią niemieckiej polityki zagranicznej i zawsze będę się za nią opowiadała. W nowej strategii Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych po raz kolejny określiło, w jaki sposób ma być zorganizowana niemiecka pomoc humanitarna - z partnerskim podejściem i zaangażowaniem na rzecz zasad humanitarnych - oraz jakie priorytety tematyczne mają być ustalone.

Jakie są priorytety?
Niemcy są zaangażowane w system humanitarny jako całość i zajmują się wieloma różnymi kwestiami. Priorytety są oczywiście ustalone. Obejmują one ochronę uchodźców i wysiedleńców, których liczba na całym świecie rośnie. Rząd federalny będzie nadal przyczyniał się do realizacji  Globalnego Paktu w sprawie uchodźców i odpowiednio dostosuje swoje działania humanitarne na rzecz uchodźców.

Niemcy zobowiązały się do zmiany paradygmatu, czyli odejścia od reagowania na kryzysy humanitarne na rzecz ukierunkowanej na przyszłość pomocy humanitarnej.
Bärbel Kofler, Beauftragte der Bundesregierung für Humanitäre Hilfe

Zmiany klimatu i klęski żywiołowe prowadzą również do coraz większych potrzeb humanitarnych. W związku z tym Niemcy od kilku lat opowiadają się za zmianą paradygmatu pomocy humanitarnej: odejście od zwykłej reakcji na kryzysy humanitarne na rzecz przyszłościowej i przewidującej pomocy humanitarnej. Będziemy utrzymywać i zwiększać naszą humanitarną gotowość na wypadek katastrof. Wspólnie z naszymi partnerami humanitarnymi chcemy opracować rozwiązania zarówno w przypadku ekstremalnych zjawisk pogodowych, jak i pełzających katastrof, takich jak susze.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Czy coraz trudniej jest zapewnić pomoc humanitarną w niestabilnych regionach?
W konfliktach, z którymi mamy dziś do czynienia w sytuacjach kryzysowych, obserwujemy powszechne lekceważenie zasad humanitarnych i międzynarodowego prawa humanitarnego. Pracownikom organizacji humanitarnych utrudnia to znacznie dostęp do osób potrzebujących, ale także dostęp do środków pomocowych. Niemcy będą nadal zdecydowanie angażować się na rzecz zwiększenia w przyszłości dostępu do pomocy humanitarnej. Jest to priorytetowy temat w ramach obecnego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa.

Niemcy jako odpowiedzialny darczyńca będą się angażować na rzecz utrzymania „przestrzeni humanitarnej” i ochrony wolontariuszy niosących pomoc humanitarną. Ściśle powiązane z tym jest zaangażowanie w zapomniane kryzysy, które nadal będzie utrzymywane.

Wreszcie, co nie mniej ważne, Niemcy angażują się w innowacje w dziedzinie pomocy humanitarnej. Dotyczy to zarówno rozwoju technicznego, jak i nowych podejść oraz tworzenia sieci podmiotów z dziedziny nauki, gospodarki, polityki i pomocy humanitarnej. Zaangażowanie lokalnych podmiotów zajmujących się pomocą humanitarną i ich podejście jest dla nas również ważne.

W jaki sposób Niemcy współpracują z partnerami lokalnymi i międzynarodowymi w zakresie działalności operacyjnej?
Niemcy pracują w oparciu o podejście partnerskie, uwzględniając szerokie spektrum podmiotów działających w dziedzinie pomocy humanitarnej. Należą do nich w szczególności organizacje ONZ, Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz niemieckie i międzynarodowe organizacje pozarządowe. Dotacje są przekazywane w możliwie najbardziej bezpośredni sposób podmiotom lokalnym i krajowym. W 2018 roku miało to miejsce już w przypadku około 20 procent darowizn.

Oprócz wsparcia finansowego, udzielanego podmiotom lokalnym i krajowym dla realizacji zobowiązań w ramach „wielkiej okazji” w dziedzinie lokalizacji, istotna jest również większa przewidywalność wsparcia poprzez wieloletnie zobowiązania finansowe oraz skuteczne wzmacnianie potencjału, na przykład poprzez oferty szkoleniowe i doskonalenia personelu, ponieważ prowadzą one do wzmocnienia roli tych podmiotów w systemie pomocy humanitarnej. Niemcy poczyniły już znaczne postępy, zwłaszcza w odniesieniu do wieloletnich zobowiązań finansowych i związanej z tym wiarygodności, a obecnie przyznają znaczną część swoich środków finansowych na okres ponad dwunastu miesięcy. Wzmocnienie potencjału podmiotów lokalnych i krajowych jest integralną częścią projektów regionalnych.

Pomoc dla dzieci uchodźców w Jordanii
Pomoc dla dzieci uchodźców w Jordanii © Aktion Deutschland Hilft/Fulvio-Zanettinir

W jaki sposób Niemcy zapewniają prewencyjną pomoc humanitarną?
Oprócz pomocy doraźnej i natychmiastowej odpowiednie przygotowanie w zakresie pomocy humanitarnej na wypadek katastrofy stało się nieodzownym elementem pomocy humanitarnej Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Działania w zakresie gotowości na wypadek katastrof oraz poprawa systemów wczesnego ostrzegania w krajach lub regionach szczególnie zagrożonych katastrofami odgrywają kluczową rolę w naszej pomocy humanitarnej.

Szczególnie ważne jest wzmocnienie zdolności reagowania lokalnych podmiotów działających w dziedzinie pomocy humanitarnej. Udzielamy im intensywnego wsparcia w ograniczaniu ryzyka, usprawnianiu systemów wczesnego ostrzegania i skutecznym przygotowywaniu się na klęski żywiołowe.

W połowie maja jako Komisarz Rządu Federalnego ds. Pomocy Humanitarnej uczestniczyłam w Globalnej Platformie na Rzecz Ograniczania Ryzyka Katastrof w Genewie, w której wzięło udział ponad 4 000 osób z 170 krajów. Platforma powstała w 2006 roku i jest najważniejszym na świecie forum ONZ, którego zadaniem jest doradztwo strategiczne, koordynacja i kontrola realizacji międzynarodowych celów w zakresie gotowości na wypadek katastrofy i zarządzania ryzykiem związanym z katastrofami.

Rozmawiała: Tanja Zech

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: