17 celów na rzecz lepszego świata

Nazwa jest myląca: Niemiecka Strategia Zrównoważonego Rozwoju jest skierowana do ludzi na całym świecie. Oto cele i sukcesy

Czysta woda dla wszystkich: cel Agendy 2030
Czysta woda dla wszystkich: cel Agendy 2030 Getty Images/iStockphoto

Kiedy w 2015 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła Agendę 2030 zawierającą 17 globalnych celów zrównoważonego rozwoju (SDG), Niemcy już od 13 lat posiadały krajową strategię zrównoważonego rozwoju. Jedno jest jasne: ta strategia jest skuteczna tylko wtedy, gdy nie kończy się na granicach państwowych. Dlatego też Niemcy są wielostronnie zaangażowane w realizację celów Agendy 2030 - zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

W jaki sposób Niemcy są globalnie zaangażowane w realizację celów zrównoważonego rozwoju?

Niemiecka Strategia Zrównoważonego Rozwoju, zaktualizowana w 2018 roku, zawiera jeszcze więcej celów globalnej współpracy rozwojowej. Niemcy wspierają między innymi zapobieganie kryzysom i budowanie pokoju, ochronę praw człowieka, zmniejszenie głodu, ubóstwa i przyczyn ucieczki, ochronę klimatu i sprawiedliwość płci.

Quick facts
17
ONZ wyznaczyła 17 globalnych celów zrównoważonego rozwoju.

Na nich opiera się Niemiecka Strategia Zrównoważonego Rozwoju, a jej cele to:

55
procent

mniej gazów cieplarnianych niż w 1990 do 2030 roku.

45
procent

mniej zanieczyszczeń powietrza niż w 2005 do 2030 roku.

20
procent

rolnictwa ekologicznego do 2030 roku.

34
procentowy

udział w rynku produktów z rządowym znakiem ekologicznym do 2030 roku.

18
procentowy

udział energii odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 roku.

W jaki sposób niemiecki rząd wspiera zaangażowanie społeczne?

Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju organizuje coroczne dni akcji i konkursy pomysłów. Ogólnie rzecz biorąc, w Niemczech rośnie zainteresowanie zrównoważonym stylem życia. Szczególnie młode pokolenie jest bardzo zaangażowane, o czym świadczą innowacyjne projekty, nowopowstające przedsiębiorstwa i demonstracje „Piątki dla Przyszłości”.

Strona internetowa „17 wspaniałych“ zawiera ciekawe informacje na temat celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz wkładu Niemiec.

Jak Niemcy mierzą sukces strategii zrównoważonego rozwoju

Federalny Urząd Statystyczny mierzy postępy w realizacji krajowych i międzynarodowych działań przy użyciu 65 wskaźników - przejrzystych i dostępnych w Internecie. Co dwa lata Federalny Urząd Statystyczny publikuje raport o stanie rzeczy. Do 2018 roku ponad jedna trzecia wskaźników osiągnęła już cele Niemieckiej Strategii Zrównoważonego Rozwoju lub osiąga je bez zmian w rozwoju. Jednak na obecnym etapie cel dotyczący 28 wskaźników, w tym emisji gazów cieplarnianych i równoważnych płac dla kobiet i mężczyzn, nie zostałby osiągnięty.

Polityka zrównoważonego rozwoju w Niemczech jest regularnie poddawana przeglądowi przez międzynarodową grupę ekspertów. Podczas procesu oceny Peer Review 2018 były pochwały, ale również ostrzegawczy palec wskazujący. Niemcy mają dobrą pozycję międzynarodową jako pionier zrównoważonego rozwoju, ale muszą jeszcze bardziej ambitnie realizować swoje cele.

Niemiecka Strategia Zrównoważonego Rozwoju 2018

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: